סל קניות
סגירה

אין מוצרים בסל הקניות.


תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לתנאי השימוש של אתר מכירת הספר "ניהול משברים" מאת איתי בן חורין ("הספר" ו-"האתר", בהתאמה) ומוצרים נוספים, ככל שיוצעו, המופעל על-ידי בן חורין אלכסנדרוביץ אסטרטגיה ותקשורת בע"מ, ח.פ. 514071810 ("המפעילה") . 

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות של המפעילה [הערה: יש להוסיף קישור]. על המבצע פעולה כלשהי באתר ("אתה" או "המשתמש") לקרוא את תנאי שימוש אלה במלואם בקפידה, לפני השימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין המפעילה, וכי ככל שאינך מסכים להוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה, עליך להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת.

 • כללי
   1. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
   2. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. הודעה על עדכון תנאי השימוש תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של תנאי השימוש.
   3. רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את האתר ואת המפעילה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי השימוש ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, יגבר האמור בתנאי השימוש זה.
   4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות של המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 • מטרת האתר
   1. האתר נועד לשמש כאתר סחר ומכירה לשירותים.
 • המשתמשים
   1. רשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו דואר אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט ובבעלותו כרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית ("משתמש"). 
   2. מבלי לגרוע מכלליות מהאמור לעיל, המפעילה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
    2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
    3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
    4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים של המפעילה ו/או בצד ג' כלשהו;
    5. כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 • רכישת מוצרים באתר; תשלום
   1. רכישת מוצרים תתבצע על-ידי המשתמש באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת המוצרים לסל הקניות, עליך להזין בטופס ההזמנה המקוון ("טופס ההזמנה") את פרטיך האישיים, אשר עשויים לכלול את שמך המלא, תאריך לידה, שיטת משלוח רצויה, כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא"ל פעילה, מספר טלפון וכל פרט נוסף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. יובהר כי מילוי כל הפרטים בטופס ההזמנה באופן נכון ומדויק מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לאחר מילוי טופס ההזמנה, תשלח הודעת דוא"ל מאת המפעילה אל כתובת הדוא"ל שסופקה המאשרת כי טופס ההזמנה התקבל. הודעה זו אינה מהווה אישור בגין הרכישה, אלא מעידה על קבלת טופס ההזמנה במערכות המפעילה.
   2. במקרים בהם מקבל ההזמנה אינו המשתמש, יהיה על המשתמש למסור את פרטי מקבל ההזמנה: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, יישוב, רחוב, מס' בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר כפי שיידרש על-ידי המפעילה למסירת ההזמנה. 
   3. להשלמת הרכישה יועבר המשתמש לעמוד תשלום מאובטח שם יתבקש להשאיר את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר זהות, פרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים ככל שיידרשו על-ידי חברת הסליקה  בנוסף, עמוד התשלום עשוי לאפשר תשלום באמצעות אפליקציות תשלום שונות (ביט, וכדומה). על המשתמש למסור פרטים נכונים ומדויקים. בהיעדר פרטים נכונים, ובפרט מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי, לא ניתן יהיה להשלים את הרכישה. מובהר כי הרכישה תושלם רק לאחר סליקה מוצלחת של כרטיס האשראי שמסר המשתמש במעמד ביצוע הרכישה או סליקת התשלום באמצעות אפליקציית התשלום .
   4. עם השלמת הרכישה תישלח אליך הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שנמסרה במועד הרכישה המאשרת את הרכישה ("אישור הזמנה"). כל עוד לא התקבל אישור ההזמנה, קיימת אפשרות כי העסקה לא הושלמה. לכן, אנו ממליצים במקרה כזה לפנות לשירות הלקוחות, באמצעות [Book@ibh.co.il]. 
   5. על מנת לצמצם את האפשרות של תקלה במשלוח על המשתמש למסור פרטים מלאים ומדויקים. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.  
   6. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שונים.
   7. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על-ידיו.
   8. מועד המשלוח יקבע לאחר אישור העסקה על-ידי חברת האשראי.
 • מחירים ואספקת המוצרים
   1. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
   2. ככל שלא מצוין אחרת בעמוד המוצר, המחירים אינם כוללים דמי משלוח. טרם השלמת הרכישה, יוצגו למשתמש אופני המשלוח והעלויות הכרוכות בכך. 
   3. המוצר יסופק בהתאם לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה, ובכפוף לאופן המשלוח שנבחר על-ידי המשתמש כאמור בסעיף ‏4.1 לעיל. 
   4. שליחת מוצרים באמצעות חברת משלוחים תיעשה לכתובת המשתמש או לנקודת חלוקה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים ולאזורי החלוקה של חברת המשלוחים, ובתיאום מראש עם מקבל ההזמנה.
   5. במידה שאין ביכולתה של חברת המשלוחים, מכל סיבה שהיא, לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח שצוינה על-ידי המשתמש בהזמנה, המפעילה תודיע על כך למשתמש ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
   6. המפעילה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה של מוצרים ו/או לאי אספקה של מוצרים, אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
    1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע;
    2. אירועים שאינם בשליטת המפעילה כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של מוצר.
    3. כל סיבה אחרת שאינה בשליטת המפעילה.
    4. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
   7. על המשתמש להודיע מיידית לחברה אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באישור ההזמנה. 
   8. ככל שבטופס ההזמנה נבחרה האפשרות לאיסוף עצמי, על המשתמש יהיה לתאם את מועד האיסוף עם שירות הלקוחות בטלפון 03-6766668.
 • שירות לקוחות
   1. ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של המפעילה בימים א'-ה', בין השעות 09:00 עד 17:00 בטלפון 03-6766668, או בכתובת הדוא"ל Book@ibh.co.il.
 • החזרות וביטולים
   1. המפעילה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול עסקאות.
   2. משתמש המעוניין לבטל הזמנת מוצרים מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי לעשות כן עד 14 יום ממועד קבלת אישור ההזמנה, או ממועד קבלת המשלוח (לפי המאוחר), וזאת באמצעות פנייה בכתב כמפורט בסעיף ‏7.3 להלן. לעניין זה יובהר כי ככל שהמשתמש ביקש לקבל את המוצר עם הקדשה בכתב יד מאת איתי בן חורין יראו את הדבר כטובין שיוצרו במיוחד ובמקרה כזה לא תהיה למשתמש זכות לבטל את העסקה. 
   3. כל הודעת ביטול תכלול את שמו ואת מספר הזהות של המשתמש המבקש לבטל את העסקה בצירוף מספר ההזמנה ופרטיה. הודעת הביטול תימסר באחת מהדרכים הבאות: (1) בדואר בכתובת: רח' יגאל אלון 94 מגדל ב' ת"א; או (2) בהודעת דואר אלקטרוני שכתובתו: Book@ibh.co.il; או (3) באמצעות טלפון שמספרו 03-6766668 ; או (4) בקישור הייעודי המופיע לכך באתר ("הודעת הביטול"). [הערה: יש לקבוע באתר קישור ייעודי לביטול עסקה]
   4. לאחר מסירת הודעת הביטול לחברה, המשתמש יתבקש להחזיר את המוצר לחברה. החזרת המוצרים תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה, כאשר במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא, המשתמש יישר בעלויות משלוח המוצר אל החברה.
   5. לאחר מסירת הודעת הביטול המשתמש יזוכה במחיר ששילם עבורו תוך 14 ימים ממועד מסירת הודעת הביטול. אם הביטול איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו למשתמש על-ידי המפעילה, המפעילה תהיה רשאית לחייב את המשתמש בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם וכן תמסור לו העתק מהודעת הביטול. יובהר כי גם אם הביטול בוצע לפני שהמוצר התקבל בכתובת הנמען, המפעילה תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום דמי הביטול כאמור.
   6. הוראות אלו אינן באות לגרוע מכל זכות ביטול או זכות אחרת העומדת לצרכנים בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לרבות ביטול עסקת מכר מרחוק על-ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. 
   7. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים או שירותים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.
 • ביטול עסקה על-ידי המפעילה
   1. המפעילה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
   2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זו תימסר למשתמש, והמפעילה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצרים שלא סופקו עקב ביטול עסקה ו/או מכירה ו/או הזמנה כאמור.
   3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
   4. במידה שהתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית המפעילה לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור המפעילה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 • קניין רוחני
   1. האתר פותח באופן בלעדי על-ידי המפעילה, והוא והתכנים שלו מהווים רכושה הבלעדי של המפעילה. המפעילה היא הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ו/או בתכנים שלו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ו/או בתכנים שלו. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.
  1. האתר ותוכנו נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתה המפורשת של המפעילה, מראש ובכתב.
 • אחריות 
   1. המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מקיומו של מלאי מוצרים או העדרו, רכישה, אספקה, שימוש של המוצרים המוצעים באתר.
   2. המפעילה לא תהא אחראית – באופן ישיר או עקיף – לכל אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הזמנה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על-ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע באתר על-ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק וכדומה. 
   3. כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר ולגרום למשתמשים נזקים שלחברה אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של המפעילה) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר והמשתמש פוטר את המפעילה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר כאמור לעיל, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו"ב. 
   4. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי המפעילה לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר ו/או שירות הלקוחות לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי. כן שומרת לעצמה המפעילה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
   5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיו"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
 • קישורים אלקטרוניים (Links)
   1. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי המפעילה. קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולחברה אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם. המפעילה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור לקשר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.
   2. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים באתר כדי להעיד על תמיכה של המפעילה או בתוכנם של אתרים אלו או על כל קשר אחר בין המפעילה או לבין אתרים אלו או מפעיליהם. אין לקשר בין האתר לבין כל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ואמונותיו או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).
   3. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לשם הדוגמה בלבד: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). 
 • חובות המשתמש
  1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של המפעילה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של המפעילה.
   1. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה, לאתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
   2. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המפעילה, במקרים בהם המפעילה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין ו/או פועל במרמה כלפי משתמשים אחרים, המפעילה ו/או האתר, תהא המפעילה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את דפוסי ההתנהגות של המשתמש באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה אחרת אשר המפעילה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים, לרבות תביעה לתשלום פיצוי ו/או שיפוי.
 • שונות
  1. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין המפעילה כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
  2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות [יש להוסיף קישור], כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכמים היחידים התקפים בין המפעילה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי שימוש אלה. 
  3. במקרה שבו סעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על-ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הוראות תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי. 
  4. ככל שהמפעילה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של המפעילה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על-ידיה. סטייה מתנאי שימוש אלה על-ידי המפעילה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
  5. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי שימוש אלה, ביצועם, פירושם, עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ולבית משפט שלום בעיר תל אביב-יפו ולו בלבד. 
  6. המפעילה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי שימוש אלה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת המפעילה. 

*******

דילוג לתוכן